Search form

Nkwɔ Rom 1:4

4Mandɛm atɔ́ŋ nɛ bɛtaŋ bɛ Acha ywɛsɛ Yesu Kristo achi Mmɔ Mandɛm mmu ábhɔ́ŋɔ́ Ɛfóŋó ɛnɛ ɛchi nyáŋá mpok ákʉ́ Acha ápɛ́tnsɛm ndu nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index