Search form

Nkwɔ Rom 1:5

5Ɛ̌ti Yesu Kristo kɛ Mandɛm atɔŋ mɛ bɛrɨ̌ndu, akʉ mɛ mbák mǔnto. Akʉ nɔ́ bɛ nkʉ́ bǒ bɛtɔk mɛnkɛm mámbɔŋ nɛka nɛ Yesu, mángoko nɔkɔ chi yi nɛ mánchyɛ nɔkɔ nnyɛ́n ɛni kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index