Search form

Nkwɔ Rom 1:6

6Bě bǒ Rom nkwɔ bǎchi ndǔ mpǎy bo abhɛn Mandɛm ábhɨ́ŋɨ́ bɛ mǎmbak bǒ Yesu Kristo.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index