Search form

Nkwɔ Rom 1:7

7Nchí ghati bhe mankɛm, bɛ Mandɛm akɔŋ be tontó nɛ abhɨ́ŋɨ́ be bɛ mǎmbak bǒbhi.

Mandɛm Ɛtayɛsɛ nɛ Yesu Kristo Acha mántɔ́ŋ be bɛrɨ̌ndu, mánchyɛ bɛ kpák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index