Search form

Nkwɔ Rom 1:8

Pɔ̌l ǎkàka Mandɛm ɛ̌ti bǒnkwɔ abhɛn Rom

8Ɛnyɨŋɨ́ mbɨ chi bɛ nchí kaka Mandɛm. Chi Yesu Kristo kɛ ákʉ̀ bɛ ɛmbak nɔ mbɔnyunɛ mmɨk nkɛm aghok ɛ̌ti ɛnyǔ nɛka ɛnɛn bǎbhɔ́ŋɔ́ nɛ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index