Search form

Nkwɔ Rom 1:9

9Mandɛm mmu mɛ̌kʉ̀ bɛtɨk ɛbhi nɛ ntɨ ɛna nɛnkɛm ndu nchí ghati bo Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Mɔ́ywi achi ntísiɛ wa bɛ yɛ̌ntɨkɨ mpok anɛ mɛ̌nɨ̀kmʉɛt, mpú rɔ bɛfyɛ bhe ndǔ nɛnɨkɨ́mʉɛt ɛnɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index