Search form

Nkwɔ Rom 10

1Bɔ̌ma, ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌yaŋ nɛ ntɨ ɛna nɛnkɛm, nnɨ́k nɔkɔ mmʉɛt ɛ̌ti bo ɛtɔk Israɛl chi bɛ Mandɛm ampɛmɛ bhɔ. 2Nchí kway bɛte bhɔ ntísiɛ bɛ bɔ báfyɛ̀ bɛtaŋ bɛkoŋo Mandɛm, kɛ bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mbɔ̌ŋ mbi anɛ tɛtɛp. 3Bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyu Mandɛm ákʉ̀ bo mámbák chak bɛsí bhi. Mánù chi bɛkʉ wap mbi anɛ bɔ babhak chak bɛsí bhi. Ɛ́kʉ bábhɨ́kɨ́ ka mbi anɛ yi ákʉ̀ bo mambak chak bɛsí bhi. 4Kristo ákʉ bɛ bɛbhé ɛbhɛn Mandɛm áchyɛ́ nyaka ntá Moses bɛkɛpɛrɛ bhɔŋ bɛtaŋ, bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánókó ɛnyɨŋ ɛnɛ Kristo akʉ ntá yi ámbák chak bɛsí Mandɛm.

Mandɛm ǎpɛ̀mɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánókó Yesu

5Moses asɨŋ nyaka bɛ mmu anɛ áyàŋ bɛbhʉrɛ bɛbhé Mandɛm bɛ ambak chak abhɔŋ bɛbhʉrɛ bɛbhé mɛnkɛm kɛ ambɔ́ŋ nɛpɛ́m. 6Kɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m ɛ̌ti ɛnyǔ mmu anɛ ábhàk chak bɛsí Mandɛm ndǔ yi ásɨ́kɨ́ ntɨ nɛ Yesu chi bɛ, “Kɛ́ bhɛ́p mmʉɛt bɛ, ‘Chɔŋ agha ankó amfay?’” [Nɔ chi bɛ mmu abhɔŋ chɔŋ bɛko amfay, ansɔt Kristo, ansɛp fá amɨk nɛ yi.] 7Kɛ́ bhɛ́p yɛ mmʉɛt bɛ, “Chɔŋ agha ansɛp amɨk ndu ɛtɔkɔ́ bawú?” [Nɔ chi bɛ, “Mmu abhɔŋ chɔŋ bɛsɛp andɔk amɨk ndǔ ɛtɔkɔ́ bawú bɛkʉ Kristo ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”] 8Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m chi bɛ Ɛyɔŋ Mandɛm chi ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎkway bɛrɨŋɨ. Chi ɛnyɨŋ ɛnɛ mǎnáŋ bǎrɛ́mɛ́ nɛ ɛchi amɛm batɨ yɛka. Bǎkway mɛnoko yɔ ndu yɔ́ ɛchí amɛm manyu yɛka nɛ chi nkúbhɛ́ Ɛyɔŋ ɛ́rɛ kɛ sɛ́ghàti bho. 9Mbɔnyunɛ mbák mmu andɛm kpoŋoroŋ bɛ Yesu achi Acha, nɛ anoko amɛm ntɨ ɛni bɛ Mandɛm akʉ nyaka yi áfú ndǔ nɛwú apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, Mandɛm ǎpɛmɛ yi. 10Ɛchi nɔ mbɔnyunɛ, mmu anɛ ánókó Yesu Kristo nɛ ntɨ ɛni, Mandɛm ǎkʉ̀ yi ámbák chak bɛsí bhi. Nɛ mbák ándɛm kpoŋoroŋ bɛ Yesu Kristo achi Acha, Mandɛm ǎpɛmɛ yi. 11Ɛchi mbɔ ɛnyu Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Apú rɔ yɛ̌ mmu anɛ ánókó yi ambɔŋ ntíánwɔ́p.” 12Yɛ̌ mmu achi chi mmu Israɛl, yɛ apú mmu Israɛl, ɛwupsi ɛ́pú arɛ́. Nkúbhɛ́ Acha árɛ amɔt kɛ achi Acha bǒ mankɛm. Nɛ yi ǎchyɛ̀ bɛyǎ áfɔ́k ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ǎnɨ̀kmʉɛt ntá yi. 13Ɛ́chí mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Yɛ̌ agha anɛ ǎnɨ̀kmʉɛt ntá Mandɛm Acha bɛ ankwak yi, Mandɛm ǎpɛmɛ yi.”

14Kɛ ná bo bákway mɛnɨkmʉɛt ntá mmu anɛ bɔ́ bábhɨ́kɨ́ noko? Nɛ ná bákway mɛnoko mmǔ anɛ babhɨkɨre ghók ɛ̌ti yi? Nɛ ná bɔ bákway bɛghok ɛ̌ti mmu wu mbák yɛ̌ mmu abhɨ́kɨ́ ghati bhɔ mɛnyɨŋ ɛ̌ti yi? 15Nɛ ná bo bákway bɛghati Mbok Ndɨ́ndɨ́ mbák bábhɨ́kɨ́ to bhɔ? Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Maŋák ǎya ɛ̌ti bo abhɛn bɛkak ɛbhap bɛ́pɔ̀kɔ bɔ bɛ mándɔk mángati bho Mbok Ndɨ́ndɨ́!” 16Kɛ puyɛ̌ bǒ mankɛm abhɛn bághókó Mbok Ndɨ́ndɨ́ kɛ báká yɔ́. Ɛ́chí mbɔ ɛnyǔ Aisáya arɛmɛ bɛ, “Acha, agha ánókó ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́ghátí bhɔ?” 17Ɛchi yɛ bɛ mmu ǎghok kɛ anoko, nɛ mpok bághàti bho ɛ̌ti Kristo, bo bághòk Mbok Ndɨ́ndɨ́.

18Kɛ mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ bɛbhɛp. Bo Israɛl, bǎbhɨ́kɨ́ re ghók Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Kristo kɛ? Bǎghok. Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Ɛyɔŋ ɛnɛ básɔ́rɛ́ bɛ́ghátí bhɔ mbok, ɛ́kɔ ɛghaka yɛ̌ntɨkɨ nɛbhʉɛt fá amɨk, yɛ̌ chí ndǔ bɛbhak ɛbhɛn bɛ́sábhɛ́ nɛkɔ tontó.” 19Kɛ nchí bhɛp bɛ, bo Israɛl bábhɨ́kɨ́ jwi nyaka mmɛm kɛ? Bájwimɛm mbɔnyunɛ Mandɛm árɛ̀m mbɔ ɛnyǔ Moses ásɨ́ŋɨ́ bɛ, “Chɔŋ nkʉ mǎmbɔŋ mpabhamɨ́k nɛ bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ ɛtɔk. Chɔŋ nkʉ batɨ ámbe be amɛm ɛ̌ti bǒ bɛtɔk bɛchak abhɛn bachi bɛchɨŋtǐ bho.” 20Nɛ Aisáya arɛm nyaka nkwɔ kɛbhɔ́ŋ bɛcháy bɛ, Mandɛm arɛm bɛ, “Bo abhɛn bápú yaŋ nyaka mɛ bághɔ́ mɛ. Ntɔ̌ŋ mmʉɛt ntá bo abhɛn bápú bhɛp mɛ.” 21Kɛ ɛ̌ti bo Israɛl, Mandɛm arɛm bɛ, “Nywɔp nɛnkɛm, nsá amɔ, nnɨ́k nɔkɔ mmʉɛt bɛ mámpɛtnsɛm ntá ya, kɛ bɔ bátɔ̀ŋ chi nɛtaŋántɨ. Bǒbhɛn bákʉ̀ chi ɛyap ɛnyu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index