Search form

Nkwɔ Rom 10:1

1Bɔ̌ma, ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌yaŋ nɛ ntɨ ɛna nɛnkɛm, nnɨ́k nɔkɔ mmʉɛt ɛ̌ti bo ɛtɔk Israɛl chi bɛ Mandɛm ampɛmɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index