Search form

Nkwɔ Rom 10:10

10Ɛchi nɔ mbɔnyunɛ, mmu anɛ ánókó Yesu Kristo nɛ ntɨ ɛni, Mandɛm ǎkʉ̀ yi ámbák chak bɛsí bhi. Nɛ mbák ándɛm kpoŋoroŋ bɛ Yesu Kristo achi Acha, Mandɛm ǎpɛmɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index