Search form

Nkwɔ Rom 10:11

11Ɛchi mbɔ ɛnyu Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Apú rɔ yɛ̌ mmu anɛ ánókó yi ambɔŋ ntíánwɔ́p.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index