Search form

Nkwɔ Rom 10:12

12Yɛ̌ mmu achi chi mmu Israɛl, yɛ apú mmu Israɛl, ɛwupsi ɛ́pú arɛ́. Nkúbhɛ́ Acha árɛ amɔt kɛ achi Acha bǒ mankɛm. Nɛ yi ǎchyɛ̀ bɛyǎ áfɔ́k ntá yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ǎnɨ̀kmʉɛt ntá yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index