Search form

Nkwɔ Rom 10:13

13Ɛ́chí mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Yɛ̌ agha anɛ ǎnɨ̀kmʉɛt ntá Mandɛm Acha bɛ ankwak yi, Mandɛm ǎpɛmɛ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index