Search form

Nkwɔ Rom 10:14

14Kɛ ná bo bákway mɛnɨkmʉɛt ntá mmu anɛ bɔ́ bábhɨ́kɨ́ noko? Nɛ ná bákway mɛnoko mmǔ anɛ babhɨkɨre ghók ɛ̌ti yi? Nɛ ná bɔ bákway bɛghok ɛ̌ti mmu wu mbák yɛ̌ mmu abhɨ́kɨ́ ghati bhɔ mɛnyɨŋ ɛ̌ti yi?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index