Search form

Nkwɔ Rom 10:15

15Nɛ ná bo bákway bɛghati Mbok Ndɨ́ndɨ́ mbák bábhɨ́kɨ́ to bhɔ? Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Maŋák ǎya ɛ̌ti bo abhɛn bɛkak ɛbhap bɛ́pɔ̀kɔ bɔ bɛ mándɔk mángati bho Mbok Ndɨ́ndɨ́!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index