Search form

Nkwɔ Rom 10:16

16Kɛ puyɛ̌ bǒ mankɛm abhɛn bághókó Mbok Ndɨ́ndɨ́ kɛ báká yɔ́. Ɛ́chí mbɔ ɛnyǔ Aisáya arɛmɛ bɛ, “Acha, agha ánókó ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́ghátí bhɔ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index