Search form

Nkwɔ Rom 10:17

17Ɛchi yɛ bɛ mmu ǎghok kɛ anoko, nɛ mpok bághàti bho ɛ̌ti Kristo, bo bághòk Mbok Ndɨ́ndɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index