Search form

Nkwɔ Rom 10:18

18Kɛ mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ bɛbhɛp. Bo Israɛl, bǎbhɨ́kɨ́ re ghók Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Kristo kɛ? Bǎghok. Ɛchi mbɔ ɛnyǔ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Ɛyɔŋ ɛnɛ básɔ́rɛ́ bɛ́ghátí bhɔ mbok, ɛ́kɔ ɛghaka yɛ̌ntɨkɨ nɛbhʉɛt fá amɨk, yɛ̌ chí ndǔ bɛbhak ɛbhɛn bɛ́sábhɛ́ nɛkɔ tontó.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index