Search form

Nkwɔ Rom 10:19

19Kɛ nchí bhɛp bɛ, bo Israɛl bábhɨ́kɨ́ jwi nyaka mmɛm kɛ? Bájwimɛm mbɔnyunɛ Mandɛm árɛ̀m mbɔ ɛnyǔ Moses ásɨ́ŋɨ́ bɛ, “Chɔŋ nkʉ mǎmbɔŋ mpabhamɨ́k nɛ bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ bhɔŋ ɛtɔk. Chɔŋ nkʉ batɨ ámbe be amɛm ɛ̌ti bǒ bɛtɔk bɛchak abhɛn bachi bɛchɨŋtǐ bho.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index