Search form

Nkwɔ Rom 10:2

2Nchí kway bɛte bhɔ ntísiɛ bɛ bɔ báfyɛ̀ bɛtaŋ bɛkoŋo Mandɛm, kɛ bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mbɔ̌ŋ mbi anɛ tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index