Search form

Nkwɔ Rom 10:20

20Nɛ Aisáya arɛm nyaka nkwɔ kɛbhɔ́ŋ bɛcháy bɛ, Mandɛm arɛm bɛ, “Bo abhɛn bápú yaŋ nyaka mɛ bághɔ́ mɛ. Ntɔ̌ŋ mmʉɛt ntá bo abhɛn bápú bhɛp mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index