Search form

Nkwɔ Rom 10:21

21Kɛ ɛ̌ti bo Israɛl, Mandɛm arɛm bɛ, “Nywɔp nɛnkɛm, nsá amɔ, nnɨ́k nɔkɔ mmʉɛt bɛ mámpɛtnsɛm ntá ya, kɛ bɔ bátɔ̀ŋ chi nɛtaŋántɨ. Bǒbhɛn bákʉ̀ chi ɛyap ɛnyu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index