Search form

Nkwɔ Rom 10:3

3Bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyu Mandɛm ákʉ̀ bo mámbák chak bɛsí bhi. Mánù chi bɛkʉ wap mbi anɛ bɔ babhak chak bɛsí bhi. Ɛ́kʉ bábhɨ́kɨ́ ka mbi anɛ yi ákʉ̀ bo mambak chak bɛsí bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index