Search form

Nkwɔ Rom 10:4

4Kristo ákʉ bɛ bɛbhé ɛbhɛn Mandɛm áchyɛ́ nyaka ntá Moses bɛkɛpɛrɛ bhɔŋ bɛtaŋ, bɛ́ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánókó ɛnyɨŋ ɛnɛ Kristo akʉ ntá yi ámbák chak bɛsí Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index