Search form

Nkwɔ Rom 10:5

Mandɛm ǎpɛ̀mɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ánókó Yesu

5Moses asɨŋ nyaka bɛ mmu anɛ áyàŋ bɛbhʉrɛ bɛbhé Mandɛm bɛ ambak chak abhɔŋ bɛbhʉrɛ bɛbhé mɛnkɛm kɛ ambɔ́ŋ nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index