Search form

Nkwɔ Rom 10:6

6Kɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m ɛ̌ti ɛnyǔ mmu anɛ ábhàk chak bɛsí Mandɛm ndǔ yi ásɨ́kɨ́ ntɨ nɛ Yesu chi bɛ, “Kɛ́ bhɛ́p mmʉɛt bɛ, ‘Chɔŋ agha ankó amfay?’” [Nɔ chi bɛ mmu abhɔŋ chɔŋ bɛko amfay, ansɔt Kristo, ansɛp fá amɨk nɛ yi.]

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index