Search form

Nkwɔ Rom 10:7

7Kɛ́ bhɛ́p yɛ mmʉɛt bɛ, “Chɔŋ agha ansɛp amɨk ndu ɛtɔkɔ́ bawú?” [Nɔ chi bɛ, “Mmu abhɔŋ chɔŋ bɛsɛp andɔk amɨk ndǔ ɛtɔkɔ́ bawú bɛkʉ Kristo ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”]

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index