Search form

Nkwɔ Rom 10:8

8Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m chi bɛ Ɛyɔŋ Mandɛm chi ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎkway bɛrɨŋɨ. Chi ɛnyɨŋ ɛnɛ mǎnáŋ bǎrɛ́mɛ́ nɛ ɛchi amɛm batɨ yɛka. Bǎkway mɛnoko yɔ ndu yɔ́ ɛchí amɛm manyu yɛka nɛ chi nkúbhɛ́ Ɛyɔŋ ɛ́rɛ kɛ sɛ́ghàti bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index