Search form

Nkwɔ Rom 10:9

9Mbɔnyunɛ mbák mmu andɛm kpoŋoroŋ bɛ Yesu achi Acha, nɛ anoko amɛm ntɨ ɛni bɛ Mandɛm akʉ nyaka yi áfú ndǔ nɛwú apɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m, Mandɛm ǎpɛmɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index