Search form

Nkwɔ Rom 2:1

Mandɛm ǎtaŋ bo ɛnyu ɛnɛ ɛchi chak

1Yɛ̌ ɔchí agha, mpok ɔ́tàŋ bo nɛ ɔ́nkʉ nɔkɔ nkúbhɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bákʉ̀, ɔpú kway bɛtaŋa mmʉɛt bɛsí Mandɛm. Bɛ́taŋ mmu kɛ ɔ́nkʉ nɔkɔ nkúbhɛ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákʉ̀ chi bɛrɛm bɛ wɔmbɔŋ ɔ́kwɛ̌n manyé bɛsí Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index