Search form

Nkwɔ Rom 2:10

10Kɛ bo abhɛn bákʉ̀ bɛrɨ bábhɔŋ kɛnɛ́m nɛ kɛnókó nɛ kpák. Ɛ́bhàk ɛnyu ɛyɔ bɛbho nɛ bo Israɛl bɛghaka amʉɛt bo abhɛn bápú bo Israɛl nkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index