Search form

Nkwɔ Rom 2:12

12Chɔŋ bo mankɛm abhɛn bákʉ̀ bɛbʉ́ ɛnɛ́ bábhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛbhé Moses mánɛ́m yɛ̌ndu bátàŋ bhɔ kɛkoŋo bɛbhé Mandɛm. Nɛ chɔŋ Mandɛm amkpɔ́t manyé bo mankɛm abhɛn bákʉ̀ bɛbʉ́ mpok bárɨŋɨ bɛbhé Moses bɛkoŋo bɛbhé Moses.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index