Search form

Nkwɔ Rom 2:13

13Puyɛ̌ bo abhɛn bághòk ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛbhé ɛ́ghàti bhɔ kɛ bábhàk chak bɛsí Mandɛm, chi bo abhɛn bákʉ̀ mbɔ ɛnyǔ ɛbhé ɛ́rɛ̀m kɛ bábhàk chak bɛsí bhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index