Search form

Nkwɔ Rom 2:14

14Mpok anɛ bo abhɛn bápú bo Israɛl bákʉ̀ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɛbhé ɛ́rɛ̀m mbɔ ɛnyǔ batɨ yap aghati bhɔ, yɛ̌ndu babhɨkɨ bhɔŋ bɛbhé ɛbhɛn bɛ́fʉɛ́rɛ́ ntá Moses, bátɔ̀ŋ ndu mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bákʉ̀, bɛ bárɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ babhɔŋɔ bɛkʉ nɛ ɛnɛ babhɨkɨ bhɔŋ bɛkʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index