Search form

Nkwɔ Rom 2:15

15Bɔ bátɔ̀ŋ ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bákʉ̀ bɛ Mandɛm asɨŋ bɛbhé amɛm batɨ yap. Batɨ yap átè ntísiɛ bɛ ɛyɔ ɛ́chí tɛtɛp, tɛ̌ndu mpokófu batɨ yap ághàti bhɔ bɛ babhɔŋ bɛkwɛ́nɛ́ nɛ mpok achak bɛ báchí chak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index