Search form

Nkwɔ Rom 2:16

16Ndǔ nywɔp ɛnɛn Mandɛm áfʉɛt ntá Yesu Kristo bɛtaŋ bo mbɔ ɛnyǔ Mbok Ndɨ́ndɨ́ anɛ mɛ́ghàti bo árɛ̀m, chɔŋ antáŋ bo bɛkoŋo nkaysi anɛ achi bhɔ antɨ nɛ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ bákʉ̀ bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index