Search form

Nkwɔ Rom 2:17

Bo Israɛl bápu bhʉɛrɛ bɛbhé Moses

17Mbák chi be, bǎbhɨ̀ŋɨ mmʉɛt ɛyɛka bɛ bǎchí bo Israɛl nɛ bǎghɔ̀kɔ mmʉɛt ndǔ ɛbhé ɛnɛ bǎbhɔŋɔ nɛ bǎpà bɛ bǎchi bo Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index