Search form

Nkwɔ Rom 2:18

18Bǎrɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi chak bɛkʉ mbɔnyunɛ bǎghɔ̀k bɛbhé.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index