Search form

Nkwɔ Rom 2:19

19Bǎrɨŋɨ sayri bɛ báyà bo abhɛn bachi mbɔ manɛ́mámɨk mbi nɛ bɛ bǎchi mbɔ ɛrɔŋɔ ntá bo abhɛn bachi amɛm ɛjuri.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index