Search form

Nkwɔ Rom 2:2

2Sɛ́rɨŋɨ bɛ Mandɛm achi chak ndǔ nɛtáŋ anɛ yi átàŋ bo abhɛn bákʉ̀ mɛnyǔ mɛnyɨŋ ɛbhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index