Search form

Nkwɔ Rom 2:20

20Nɛ bǎrɨŋɨ sayri bɛ mǎnyurɛ bɛchɨŋtǐ bho nɛ bɛ bǎtɔ̀ŋ bo abhɛn báchí mǎmbɔ ndǔ mbi Mandɛm mbɔnyunɛ bǎkàysi bɛ ɛbhé ɛ́kʉ bǎrɨŋɨ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ nɛ ɛ́tɔ̀ŋ be tɛtɛp nkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index