Search form

Nkwɔ Rom 2:21

21Ɛ̌, be bho bǎtɔ̀ŋ bo bachak, ndaká yí bǎpú tɔŋ mmʉɛt ɛyɛka? Bǎghàti bo bɛ bákɛ́ ghɛ́p aghɛp, kɛ bě babhɔŋ bǎpú ghɛ́p aghɛ́bhɛ́?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index