Search form

Nkwɔ Rom 2:22

22Bě bo bǎrɛ̀m bɛ, “Mmu abhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛkwɛn bɛrwɔp,” Bě babhɔŋ bǎpú kwɛn bɛrwɔbhɛ? Bě bo bǎre pap baraká bɔmandɛm nsé, bǎpú ghɛp mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi amɛm bɛkɛrɛ́ bɔmandɛm nsé?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index