Search form

Nkwɔ Rom 2:23

23Bě bo bǎpà bɛ bǎrɨ̀ŋɨ ɛbhé Mandɛm, bǎpú chyɛ nɔ Mandɛm ntíánwɔ́p ndǔ bapú bhʉɛrɛ ɛbhé ɛyi?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index