Search form

Nkwɔ Rom 2:24

24Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ̀m bɛ, “Bě bo Israɛl bǎkʉ̀ bo abhɛn bápú bo Israɛl bárɛ̀m ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index