Search form

Nkwɔ Rom 2:25

25Nsyɛ́p anɛ bǎsiɛ̀p bo bɛtɔŋ bɛ bachí bo Mandɛm chi ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ mbák bǎbhʉ̀rɛ bɛbhé, kɛ mbák bǎpú bhʉɛrɛ bɛbhé Mandɛm nsyɛ́p anɛ bǎsiɛ̀p bo achi chi ndɛ́ndɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index