Search form

Nkwɔ Rom 2:26

26Ndu ɛchi nɔ, mbák mmu anɛ bábhɨ́kɨ́ syɛp yi ákʉ̀ mɛnyɨŋ mbɔ ɛnyǔ ɛbhé ɛ́yàŋ, Mandɛm apu sɔt yi mbɔ mmu anɛ basyɛphɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index