Search form

Nkwɔ Rom 2:27

27Ɛyɔ ɛ́kʉ̀ bɛ bo abhɛn bábhɨ́kɨ́ syɛp bhɔ ndǔ nkwɔmʉɛt kɛ bábhʉ̀ɛrɛ ɛbhé mándɛm chɔŋ bɛ bɛkwɛ́nɛ́ bɛchi nɛ be bo Israɛl mbɔnyunɛ bǎpu bhʉɛrɛ ɛbhé yɛ̌ndu Mandɛm achyɛ nyaka bhe bɛbhé ɛbhɛn básɨ́ŋɨ́ amɨk, apɛt achyɛ bhe ɛpɨŋ bɛsyɛp bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index