Search form

Nkwɔ Rom 2:28

28Puyɛ̌ bɛsyɛp mmu kɛ ákʉ̀ yi ambak mbɔ̌ŋ mmu Israɛl tɛ́mɛ́ tɛ́mɛ́, nɛ nsyɛ́p anɛ tɛtɛp puyɛ̌ anɛ nkwɔmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index