Search form

Nkwɔ Rom 2:29

29Mmu ǎbhák mmu Israɛl tɛtɛp chí ndǔ ntɨ ɛni nɛ nsyɛ́p anɛ tɛtɛp ǎbhak chí antɨ. Chí bɛtɨk Ɛfóŋó Mandɛm, puyɛ̌ ɛbhɛn nkwɔmʉɛt. Mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ ɛnyǔ nsyɛp ɛyɔ Mandɛm kɛ ábɨti yi, puyɛ̌ nkwǎŋwaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index