Search form

Nkwɔ Rom 2:3

3Yɛ̌ ɔchí agha, mpok ɔ́tàŋ bo abhɛn bákʉ̀ mɛnyu mɛnyɨŋ ɛbhɔ, kɛ wɔmbɔŋ ɔ́nkʉ nɔkɔ bhɔ, ɔkaysi bɛ ɔ̌kway bɛbʉɛ ɛnyu ɛnɛ Mandɛm apu chyɛ wɔ ntɛmsi kɛ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index